Q19

E gentechnesch verännerten Organismus, och nach OGM (fr.: organisme génétiquement modifié) oder GMO (en.: genetically modified organism) ass en Organismus, deem seng Ierfanlage mat biotechnologesche Methode verännert goufen, fir op déi Manéier Déieren oder Planze bestëmmten Eegenschaften ze vermëttelen. Sinn an de “Bio”-Produiten OGM’en dran?